1. U zariadení kde servis zabezpečuje tretia strana (autorizovaný servis) a preukáže že ide o neoprávnenú reklamáciu (napr. softwarová závada, poškodenie spôsobené užívateľom – mech. poškodenie, poliatie tekutinou a pod.) si firma DPSHOP s.r.o. vyhradzuje právo prefakturovať všetky náklady spojené s neoprávnenou reklamáciu (tj. náklady fakturované treťou stranou – autorizovaným servisom a dopravné náklady). V prípade neuhradenej pohľadávky si firma DPSHOP s.r.o. vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianského zákonnika uplatniť si záložné/zádržné právo na nevybavenie reklamacií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľádavky vybavené a expedované. Zákazník je na tento fakt upozornený pri registrácii a ako jeho súhlas s obchodnými a reklamačnými podmienkami DPSHOP s.r.o. sa považuje prevzatie tovaru. DPSHOP s.r.o. neručí za škody spôsobené neodbornou manipuláciou, inštaláciou, alebo neodborným používaním výrobkov. DPSHOP s.r.o. neručí za zachovanie údajov uložených na reklamovaných dátových médiách (pevné disky, USB flash disky, a pod.) a nenesie zodpovednosť za škody spôsobené ich stratou alebo zneužitím Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. K reklamácii je nutné predložiť doklady – kópiu dodacieho listu alebo faktúry.
  2. Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu. Stručne prekonzultujte s technikom, či nie je možné závadu odstrániť na mieste napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov. Tovar prineste osobne alebo pošlite prepravnou službou. Zabaľte ho do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica, v prípade monitorov odporúčame používať originálny obal s pôvodnou výplňou), aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Pri reklamovanom tovare posielajte aj kompletné príslušenstvo.
  3. Tovar nesmie byť mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté – polámané, tepelne deformované konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel), ani elektricky (napr. prepólovanie, prepätie – výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, ohorené konektory) poškodený, inak automaticky strácate nárok na záruku a tovar sa považuje za nereklamovateľný. Pri všetkých typoch hodiniek, aj keď je uvádzané, že sú určené na plávanie, nemusí byť uznaná záruka ak servis zistí , že sú poškodené napríklad oxidáciou (plávanie v slanej vode alebo iná agresívna tekutina). K tovaru priložte kópiu dodacieho listu s výrobným číslom vadného tovaru, vyplnený reklamačný protokol s podrobným popisom závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje. Ak posielate viacero výrobkov, priložte k zásielke aj ich zoznam.  Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, výrobky s poškodenou identifikačnou nálepkou (hlavne kódy tovaru a sériové čísla na procesoroch a pamäťových moduloch), výrobky poškodené nedbanlivosťou (základné dosky zničené inštaláciou nesprávneho BIOSu, floppy mechaniky, CD mechaniky a ventilátory používané v prašnom prostredí, harddisky WesternDigital s poškodenou ochrannou páskou, procesory AMD poškodené mechanicky alebo tepelne. Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie a nesmie byť poškodený živelnou pohromou. V prípade poškodeného výrobku užívateľom, po dohode s zákazníkom, vieme poslať poškodený výrobok na posúdenie výrobcovi. V takom prípade sa nejedná o reklamáciu, ale o “Podmienečnú reklamáciu” a doba vybavenia môže presiahnuť 30 dní. V prípade neuznania poškodenia výrobku zo strany výrobcu poškodený výrobok bude zaslaný zákazníkovi na jeho náklady, v prípade, že požiada o jeho vrátenie.
  4. Dĺžka záruky pre jednotlivé výrobky je uvedená v cenníku aj na dodacom liste. V prípade mimozáručnej opravy sa prosím vopred informujte na cenu opravy V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar do 30 dní opravený, pripadne vymenený za iný alebo nový kus rovnakého typu alebo ekvivalentných parametrov. V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami (napríklad u pevných diskov – disk s najbližšou vyššou dostupnou kapacitou, u CD ROM mechaník – mechaniku s najbližšou vyššou rýchlosťou, u procesorov – procesor s najbližšou vyššou frekvenciou a pod.) V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou. V. STAV REKLAMÁCIE: O stave reklamácií informujeme formou mailov. Vyriešenie reklamácie zákazníkom oznamujeme formou mailov. VI. DOPRAVA REKLAMOVANÉHO TOVARU: Pokiaľ nie je možné odovzdať tovar osobne na reklamáciu, môže byť poslaný – poštou alebo prepravnou službou. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru zákazníkom. V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie do spoločnosti AFOX s.r.o. hradí odosielateľ. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje dodávateľ prepravnou spoločnosťou DPD na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť hradí zákazník. V prípade nezáujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený po dobu 6 mesiacov u distribútora. Po uplynutí tejto doby považujeme reklamáciu za bezpredmetnú.
  5. 1. Neúplný popis závady. Najčastejšie zákazníci píšu do popisu závady “nefunguje”. Ak technik začne testovať základnú dosku s týmto popisom závady a tá nabehne, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Preto prosíme píšte podrobný popis závady napr. “po zasunutí faxmodemovej karty vôbec nenabehne po jej vybraní funguje normálne. Faxmodemová karta pracuje v iných základných doskách korektne.
  6. DPSHOP s.r.o. nie je povinný prevziať na reklamáciu komponenty v nasledujícich prípadoch: o v prípade že doska plošných spojov je mechanicky poškodená, sú prerušené vodivé cesty na plošnom spoji, prípadne poškodené nožičky čipov osadených na doske o je akýmkoľvek spôsobom poškodená pätica procesora /CPU socket/ o na doske sú spálené vodivé cesty, spálené alebo vystrelené čipy o na doske chýbajú jej súčasti o doska je zoxidovaná alebo bola poliata tekutinou o v slotoch sú zalomené piny alebo sloty sú polámané ________________________________________ VIII. VYMEDZENIE ZÁRUKY A SERVISNÉ STREDISKÁ Pokiaľ je možné uplatniť záruku v servisnom stredisku deealer je povinný takto konať a to i v prípade že servisné stredisko je mimo územia Slovenskej republiky(Česká republika). V nasledovnom odstavci je prehľad servisných stredísk a upresňujúce informácie pre konkrétne komponenty Pred nahlasovaním reklamácie si pre urýchlenie komunikácie vždy pripravte model a sériové číslo zariadenia, presný popis závady a nákupný doklad (stačí kópia faktúry). Záručné reklamácie značiek, ktoré nie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, zabezpečuje DPSHOP s.r.o.. Acer Servis zabezpečuje Acer Czech Republic s.r.o. formou bezstarostneho servisu, tel. č. 02 49 207 070. V prípade poruchy Vášho výrobku Acer najskôr vždy telefonicky kontaktujte servisné centrum v pracovnej dobe medzi 8:00 – 17:00 hod. Tu Vás budú operátori informovať o ďalšom postupe. Pre rýchle vybavenie telefonátu si prosím pripravte sériové číslo výrobku a u záručnej opravy aj nákupný doklad. APC Pre nahlásenie reklamácie sa treba registrovať na stránke http://emea-cs.apc.com/app/utils/login_form/ a následne nahlásiť reklamáciu cez webové rozhranie. Apple Servis výrobkov Apple zabezpečujú autorizované servisy, napŕiklad TRACO Computershttp://www.tracocomputers.sk/kontakt  Asus Notebooky, EeePC, LCD, Navigácie, PDA – Servis zabezpečuje ASUS Czech, s.r.o formou bezstarostneho servisu. Pre uplatnenie reklamcie treba vyplniť reklamačný formulár na http://rma.asus.de/pick_eu/cz/, prípadne telefonicky na 02 32 162 621. Asus zabezpečuje vyzdvihnutie zariadenia u zákazníka, opravu a doručenie späť k zákaznikovi.  Ostatné – Záručný servis zabezpečuje AFOX s.r.o.. Benq Servis zabezpečuje firma Asupport, tel.: 02 5262 6557, http://www.asupport.sk/ formou bezstarostného servisu. Formulár na objednanie dopravy nájdete na http://www.asupport.sk/index.php?page=pickup.  Canon Fotoaparáty – Servis zabezpečuje firma Prolaika, tel.: 02 5464 7792, email: prijem@prolaika.sk.  Kopírky rady IR – Pred reklamovaním výrobku sa prosím informujte o postupe na tel.: 02 321 320 20.  Tlačiarne, skenery – Servis zabezpečuje firma CCC, tel.: 02 434 10 745, http://www.ccc.sk formou bezstarostného servisu.  Technickú podporu na výrobky Canon poskytuje priamo hotline CANON CZ na telefónnych číslach +420 02 571 04 040 (tlačiarne, faxy, scanery, projektory, stolové kopírky) a +420 02 571 04 041 (digitálne a kompaktné fotoaparáty) v pracovných dňoch v čase od 9:00-16:30 hod, v piatok v čase od 9:00-14:30 hod. Creative  Genius  Logitech  Labtec Servis zabezpečuje autorizovaný servis FixIT. Reklamáciu je potrebné zaevidovať na stránke servisu FixIThttp://rma.fixit-service.com (podrobný návod: http://rma.fixit-service.com/rma/document/Instrukcia_RMA.pdf), po vyplnení formuláru je nutné vytlačiť čiarový kód s prideleným číslom RMA a nalepiť na obal (balenie) výrobku. Následne si kuriér vyzdvihne reklamovaný tovar od Vás a po oprave Vám ho doručí späť. Dopravu do servisu a späť hradí zákazníkovi servis. Podrobný postup: Genius: http://rma.fixit-service.com/rma/document/Procedura_RMA_vyrobkov_firmy_Genius.pdf Logitech/Labtech: http://rma.fixit-service.com/rma/document/Procedura_RMA_vyrobkov_firmy_Logitech_a_Labtec.pdf  Dell Pri reklamácii kontaktujte hotline Dell +421 2 5750 83 03. Epson Servis zabezpečuje firma Print Trade, tel.: 0850 111 429, http://www.printtrade.sk.  Fujifilm Servis zabezpečuje Fujifilm Slovakia, tel.: 02 33 595 119, e-mail: servis@fujifilm.sk, http://www.fujifilm.sk  Huawei Servis zabezpečuje firma Telemax formou bezstarostného servisu. Reklamácia sa registruje nahttp://www.telemaxgsm.com/?r=user/login.  HP Servis notebookov Hewlett Packard zabezpečujú autorizované servisy ako napr. Datalan (02 4920 7155, neservisujú notebooky Pavilion) alebo Swiss s.r.o (02 672 020 80, http://www.swisshp.sk). Pokial je notebook starší ako rok, je pri reklamamácií nutné predložiť predajný doklad na koncového zákazníka, v opačnom prípade sa záruka neuznáva. GO Clever Reklamáciu je potrebné zaevidovať na stránke http://www.gocleverservis.cz/. Po vyplnení formulára vám bude zabezpečený zvoz zariadenia. HTC Servis zapezpečuje VSP Data, a.s., tel.: +420 381 489 583, http://www.vspdata.cz formou bezstarostného servisu. Reklamačný formulár sa nachádza na adrese http://services.vspdata.cz/htc/ Konica Minolta Servis zabezpečuje autorizované stredisko Konika Minolta, tel.: 02 682 82 222, http://www.konicaminolta.sk/?Kontakt. Na spotrebný materiál je záruka 6 mesiacov. Z toneru nesmie byť spotrebované viac ako 1/5 náplne. Je nutné priložiť skúšobný výtlačok. Krusell Reklamácie si uplatňuje užívateľ priamo cez výrobcu Krusell International AB, prostredníctvom ich webovej stránkyhttp://www.krusell.se/en/products/register. Po zaregistrovaní produktu je možné ho reklamovať: tovar sa nikam neposiela, výrobca len žiada nahratie fotografie zavady vyrobku na stranku. Lenovo Notebooky Ideapad – V prípade reklamácie kontaktujte Hotline Lenovo 0850 232 406. Lenovo zabezpečuje v prípade záručnej reklamácie bezstarostný servis. Notebooky Thinkpad – V prípade reklamácie kontaktuje servisné stredisko Lenovo: Bratislava ba@lenovoservis.sk02/6252 2000, Banská Bystrica bb@lenovoservis.sk 048/321 9922, Košice ke@lenovoservis.sk 055/321 1901.  LG Monitory, TV – Servis zabezpečuje firma Realtime Technologies, http://www.realtimetec.cz/sk formou bezstarostného servisu. Telefónne číslo na LG hotline je 0850 111 154. HIFI – Servis zabezpečuje firma TOMS, tel.: 02 638 11 883, email: toms@chassco.sk. Microsoft Herné zariadenia – pri reklamácií kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníka Microsoft na čísle 0800 004 557, pripadne emailom xbrobocz@microsoft.com, ktorý objedná kuriéra. MIO Pre nahlásenie reklamácie sa treba registrovať na stránke http://advantage.mio.com/MioAdvantage/Sign_Up.jsp?regionchangeto=MIO_SK a následne nahlásiť reklamáciu cez webové rozhranie. MIO zabezpečuje v prípade záručnej reklamácie bezstarostný servis. MSI Notebooky – Servis prebieha formou bezstarostnej reklamácie v autorizovanom stredisko. Reklamácia sa dá nahlásiť na http://jkarma.msi.com.tw/Customer_Service/Default.aspx alebo na tel. č. 0800 004 803.  PC komponenty – Reklamácie vybavuje DPSHOP s.r.o.. Navigon Reklamácie sa nahlasujú emailom na support.cz@garmin.com, prípadne telefonicky na +420 2 288 820 61. Dôležité upozornenie: Ak sa na prístroji vyskytne závada, ktorá ktorá bola spôsobená mechanickým poškodením, prípadne neoficiálnym softwerovým zásahom, alebo nebude doložený platný doklad o záruke, bude následne celý zásah spoplatnený spolu s nákladmi na prepravu. Cena za diagnostiku mimozáručnej závady je približne 50€ s DPH. Neotion Servis zabezpečuje firma GSMobile Slovakia, a.s., Palackého 12, 811 02 Bratislava, tel.: 02 54 131 435 – 7, email: servis@gsmobile.com, web: http://www.gsmobile.co.  Nokia Servis zabezpečuje firma MobilASK, tel.: 0911 90 90 40, email: servismt@mobilask.sk. Panasonic Fotoaparáty a kamery – Servis zabezpečuje firma Avpro, tel.: 02 555 723 10, http://www.avpro.sk.  Tlačiarne, faxy, telefóny – Servis zapezpečuje firma Intec Plus, tel.: 02 534 111 54, e-mail: intecpl@intecpl.sk,http://www.intecpl.sk.  Samsung Tlačiarne, multifunkčné zariadenia, notebooky, TV, monitory – Servis zabezpečuje firma PPI-ETC Slovakia, tel.: 02 3366 3360, http://www.ppi-etc.sk, email servis@ppi-etc.sk. Zariadenia môžete aj osobne zaniesť na adresu Zákaznícke centrum, Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17/C, Bratislava. Telefóny, tablety – Servis zabezpečuje firma PPI-ETC Slovakia, tel.: 02 3366 3360, http://www.ppi-etc.sk, emailservis@ppi-etc.sk. Zariadenia môžete zaslať prepravnou službou UPS na náklady servisu na adresu PPI-ETC Slovakia, Dvojkrížna 47, 821 07, Bratislava. Siemens Bezdrôtové telefóny – Servis zabezpečuje firma Inoteska, tel.: 044 55 679 63, http://www.inoteska.sk.  Toshiba Servis zabezpečuje firma Swiss s.r.o, 02 672 020 80, http://www.swisshp.sk.  Yarvik Reklamácie tabletov a smartphone sa zadávajú cez stránku http://support.yarvik.com/, servis zabezpečuje dopravu na vlastné náklady.
Návrat hore